Download Algemene Voorwaarden hier

Algemene Voorwaarden

 

Besloten Vennootschap Het Noorderlicht B.V. h.o.d.n. Sparkle of Consciousness (hierna: Sparkle of Consciousness) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 93767048 en is gevestigd aan Bredestraat 198 (6543ZZ) te Nijmegen.

Artikel 1 - Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Klant tot het leveren van Producten/Diensten door Sparkle of Consciousness waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf
4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
5. Klant: de Consument die en/of het Bedrijf dat een Overeenkomst op afstand aangaat met Sparkle of Consciousness en een (online) programma, training en/of workshop afneemt.
6. Overeenkomst: De koopovereenkomst op afstand die strekt tot de verkoop van en toegang tot Producten c.q. Diensten die door Klant gekocht zijn van Sparkle of Consciousness en/of elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Klant en Sparkle of Consciousness, alsmede voorstellen van Sparkle of Consciousness voor Diensten die door Sparkle of Consciousness aan Klant worden verstrekt en die door Klant worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Sparkle of Consciousness waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
7. (Digitale) Producten c.q. Diensten: De Producten c.q. Diensten die door Sparkle of Consciousness worden aangeboden zijn (online) trainingen en/of workshops op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.
8. Sparkle of Consciousness: De aanbieder van Producten/Diensten aan Klant.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Sparkle of Consciousness, elke Overeenkomst tussen Sparkle of Consciousness en Klant en op elk Product en/of elke Dienst die door Sparkle of Consciousness wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Klant de beschikking over deze algemene voorwaarden. Sparkle of Consciousness zal aan Klant aangeven op welke wijze Klant de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Sparkle of Consciousness zijn gepubliceerd, zodat Klant deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Sparkle of Consciousness is overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Klant.
5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
8. In aanvulling op deze algemene voorwaarden zijn de algemene en/of gebruiksvoorwaarden van de derde partij, waarop de training en/of workshop gehost wordt, van toepassing.

Artikel 3 - Het Aanbod
1. Alle door Sparkle of Consciousness gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
2. Sparkle of Consciousness is slechts aan een Aanbod gebonden indien Klant het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan, of indien overeengekomen indien het Aanbod schriftelijk binnen 30 dagen door Klant wordt bevestigd. Niettemin heeft Sparkle of Consciousness het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Klant om een voor Sparkle of Consciousness gegronde reden te weigeren.
3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden digitale Product c.q. Dienst met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Klant in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Sparkle of Consciousness niet binden. Eventuele gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand).
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod van Sparkle of Consciousness heeft aanvaard door het betreffende Product c.q. Dienst via de aangewezen betaaldienst te betalen waarop Klant op haar beurt toegang zal krijgen tot training en/of workshop, dan wel door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Sparkle of Consciousness te retourneren.
2. Een Aanbod kan door Sparkle of Consciousness gedaan worden via de website.
3. Indien Klant het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Sparkle of Consciousness, zal Sparkle of Consciousness de Overeenkomst met Klant schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Sparkle of Consciousness daaraan niet gebonden.
5. Sparkle of Consciousness is niet gehouden aan een Aanbod indien Klant redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Klant geen rechten ontlenen.
6. Het herroepingsrecht van Klant zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Klant zijnde een Consument heeft geen recht op herroeping in geval van de aanschaf van Digitale Diensten c.q. Producten zoals de aanschaf van de online training en/of workshop. Klant verkrijgt direct na betaling toegang tot de Digitale diensten via de overeengekomen wijze.
7. In geval van fysieke Diensten is het herroepingsrecht van Klant zijnde een Bedrijf uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Klant zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Sparkle of Consciousness met toestemming van Klant reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Klant ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.

Artikel 5 - Uitvoering van de Overeenkomst
1. Sparkle of Consciousness zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. In geval van fysieke Diensten zal Sparkle of Consciousness zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Sparkle of Consciousness staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Sparkle of Consciousness het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
3. Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sparkle of Consciousness aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Sparkle of Consciousness worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Sparkle of Consciousness zijn verstrekt, heeft Sparkle of Consciousness het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
4.Sparkle of Consciousness kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Klant, dan wel volledige vooruitbetaling.
5. Sparkle of Consciousness is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Sparkle of Consciousness is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Sparkle of Consciousness bekend was. Klant vrijwaart Sparkle of Consciousness voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Klant toerekenbaar zijn.
6. Het resultaat van de training en/of workshop is te allen tijde afhankelijk van de inzet van Klant. Een ieder wordt geacht actief deel te nemen aan de training/workshop. Deelname aan de training/workshop is te allen tijde op eigen risico en verantwoordelijkheid van Klant.
7. De Overeenkomst op basis waarvan Sparkle of Consciousness de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Klant. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
8. De uitvoering van de Fysieke Diensten is gebaseerd op de door Klant verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Sparkle of Consciousness aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Sparkle of Consciousness of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Klant komen, sprake is van vertraging heeft Sparkle of Consciousness recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Klant.
9. De programma's die door en via de website van Sparkle of Consciousness worden aangeboden (kunnen) zorgen voor een krachtige innerlijke heling en transformatie. Het is dan ook te verwachten dat bij het bestuderen of beoefenen van deze programma's verschillende situaties kunnen ontstaan. Bepaalde problemen, zowel fysiek als emotioneel, kunnen worden aangeraakt en naar de oppervlakte komen. Er kunnen diepe mystieke ervaringen optreden, evenals levensveranderende realisaties. Soms kunnen onderdrukte emoties of fysieke spanningen voldoende helende energie ontvangen om naar de oppervlakte te worden geduwd, zodat ze kunnen worden losgelaten of opgelost, en dit proces kan verschillende emotionele of fysieke symptomen veroorzaken. Heling is een proces dat bedoeld is om veranderingen in iemands leven te creëren, en die veranderingen kunnen zich fysiek, emotioneel en spiritueel manifesteren. Het maakt allemaal deel uit van het helingsproces.
10. Door aan te melden voor en deel te nemen aan een van de programma's van Sparkle of Consciousness, gratis trainingen, privé- of zakelijke sessies van Sparkle of Consciousness, bevestigt Klant bekend te zijn met artikel 5 lid 9, dat ook beschreven staat in de User Responsibility Agreement en stemt Klant ermee in dat:
● noch Sparkle of Consciousness, noch de leraren van Sparkle of Consciousness verantwoordelijk zijn voor enige individuele symptomen die kunnen ontstaan als gevolg van het volgen van lessen of het beoefenen van de methodieken aangeboden door Sparkle of Consciousness;
● Klant persoonlijke verantwoordelijkheid neemt voor alle fysieke of emotionele symptomen die zich kunnen voordoen als onderdeel van het helingsproces van het volgen van lessen of het beoefenen van de methodieken aangeboden door Sparkle of Consciousness;
● de leraren van Sparkle of Consciousness geen artsen of psychotherapeuten zijn. Hoewel ze opmerkingen kunnen maken over de aard van de energie en het bewustzijn van het lichaam in relatie tot ziekte en geestelijke gezondheid, is het duidelijk dat deze opmerkingen niet bedoeld zijn als medisch advies voor welke actie dan ook voor eventuele medische of mentale gezondheidsproblemen van Klant.

Artikel 6 - Adviezen
1. Sparkle of Consciousness kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Sparkle of Consciousness de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Klant beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
2. De door Sparkle of Consciousness verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend, medisch, juridisch, fiscaal en/of accounting-technisch advies.
3. Klant is op eerste verzoek van Sparkle of Consciousness verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Sparkle of Consciousness wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Klant niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door Sparkle of Consciousness gedaan voorstel, is Klant te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Sparkle of Consciousness kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Klant en diens medewerkers. Klant staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
5. Klant zal Sparkle of Consciousness schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Klant aandacht wenst.

Artikel 7 - Online programma's
1. Indien Klant een online training en/of workshop heeft aangeschaft, krijgt Klant toegang tot de Dienst via een online portaal van Sparkle of Consciousness. Klant dient, alvorens er toegang wordt gegeven tot dit online portal akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Sparkle of Consciousness. Sparkle of Consciousness verleent aan Klant een niet-exclusief en beperkt gebruiksrecht met betrekking tot de online training en/of workshop.
2. Klant mag de online leeromgeving slechts gebruiken voor zijn eigen activiteiten. Daarmee is het gebruiksrecht niet overdraagbaar en is het Klant niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.
3. Klant heeft slechts toegang tot de online modules indien voldaan is aan de betalingsvoorwaarden. Na betaling van de training en/of workshop, ontvangt Klant een toegangslink naar de pagina waar de training en/of workshop op gehost wordt waarna Klant toegang zal krijgen tot de training en/of workshop die gekocht is. Na betaling wordt er automatisch een account voor Klant aangemaakt en door in te loggen op het Account krijgt Klant toegang tot de training/workshop.
4. In geval van technische problemen dient Klant Sparkle of Consciousness hiervan schriftelijk per e-mail te informeren. Sparkle of Consciousness zal de nodige maatregelen treffen om de toegang tot de dienst te herstellen. Indien Klant een periode geen gebruik kan maken van de toegang tot de dienst zal de toegang tot de dienst, op verzoek van Klant, verlengd worden met de periode waarin gebruik van de dienst wegens technische problemen niet mogelijk was. Een dergelijk verzoek dient per e-mail te geschieden en zal pas worden toegewezen indien de technische problemen voor rekening en risico van Sparkle of Consciousness komen.
5.Indien Klant heeft betaald voor de toegang, maar hier geen gebruik van maakt zal Sparkle of Consciousness de reeds betaalde gelden niet restitueren. De toegang tot de training en/of workshop vervalt één jaar na aanschaf van de training.
6. Indien Klant nog een training/workshop wil volgen, dient Klant de toegang tot een nieuwe cursus aan te schaffen.

Artikel 8 - Training en/of workshop op locatie of online
1. Indien hiertoe opdracht is gegeven kan Sparkle of Consciousness training verzorgen voor Klant en/of diens medewerkers. Indien hierna over een training wordt gesproken, wordt hier tevens een workshop onder verstaan.
2. De training vindt plaats op locatie van Klant of op een nader te bepalen locatie van Sparkle of Consciousness, dan wel online. Indien de training plaatsvindt op locatie van Klant, is Klant verplicht de in het kader van de coaching vereiste faciliteiten tijdig ter beschikking te stellen. Indien een training niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Klant niet heeft voldaan aan voorgenoemde verplichting, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Klant. Sparkle of Consciousness is tevens gerechtigd instructies te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locatie en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de training. Indien de training online plaatsvindt is de uitvoering afhankelijk van de beschikbaarheid van internet en elektra, zowel van Klant als Sparkle of Consciousness. Indien er sprake is van het uitvallen van elektra en/of internet, is Sparkle of Consciousness hier nimmer aansprakelijk voor.
3. De inhoud van de door Sparkle of Consciousness aangeboden training en de gedurende de training verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Sparkle of Consciousness de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De training wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Klant alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s).
4. Klant zal Sparkle of Consciousness schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de training alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Klant aandacht wenst.
5. Sparkle of Consciousness is gerechtigd de training te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van Sparkle of Consciousness om de training te verplaatsen. Indien Klant op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is, heeft Klant naar rato recht op restitutie van reeds betaalde gelden of kan zij op een andere datum deelnemen aan training. Partijen zullen hierover in overleg treden. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is Sparkle of Consciousness gerechtigd de training in meerdere sessies te laten plaatsvinden. Indien van toepassing zal voorgenoemde situatie tijdig met Klant worden overlegd.

Artikel 9 - Prijzen en betaling
1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
2. Sparkle of Consciousness biedt haar Producten c.q. Diensten aan conform een vast tarief. Betaling dient vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven betaaldienst.
3. Klant dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Sparkle of Consciousness.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Sparkle of Consciousness op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
5. Sparkle of Consciousness heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Sparkle of Consciousness kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Sparkle of Consciousness kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
6. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim. Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
7. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Sparkle of Consciousness zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
8. Indien Sparkle of Consciousness meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

Artikel 10 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. Sparkle of Consciousness gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Klant en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Sparkle of Consciousness de betrokkene hierover informeren.
2. Indien Sparkle of Consciousness op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 11 - Opschorting en ontbinding
1. Sparkle of Consciousness is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
2. Bovendien is Sparkle of Consciousness bevoegd de tussen haar en Klant bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Klant, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Sparkle of Consciousness gesloten Overeenkomst voortvloeien.
3. Voorts is Sparkle of Consciousness bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Sparkle of Consciousness op Klant onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Sparkle of Consciousness de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
5.Sparkle of Consciousness behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 - Beperking van aansprakelijkheid
1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Sparkle of Consciousness leidt tot aansprakelijkheid van Sparkle of Consciousness jegens Klant of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Sparkle of Consciousness in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld.
2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming vanSparkle of Consciousness, is Sparkle of Consciousness uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Klant Sparkle of Consciousness binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Sparkle of Consciousness deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Sparkle of Consciousness in staat is om adequaat te reageren
3. Sparkle of Consciousness sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Sparkle of Consciousness is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
4. Elke deelname van Klant vindt plaats op eigen risico en verantwoordelijkheid van de deelnemende persoon. Klant is zelf verantwoordelijk voor de keuze die hij/zij maakt om deel te nemen aan de training/programma.
5. Klant vrijwaart Sparkle of Consciousness voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Klant aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Sparkle of Consciousness geleverde Producten c.q. Diensten, tenzij Klant kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Sparkle of Consciousness.
6. Het succesvol afronden van een training/programma door Klant wordt niet gegarandeerd. Klant is altijd zelf verantwoordelijk voor het met succes afronden van de training/programma. Op Sparkle of Consciousness rust een inspanningsverbintenis om Klant naar beste kunnen te begeleiden binnen het kader van de Overeenkomst. Iedere aansprakelijkheid voor schade die Klant lijdt als gevolg van het doorlopen en wel of niet afronden van de training/programma is uitgesloten, gevolgschade daar nadrukkelijk onder begrepen. Een en ander behoudens de situatie waarin sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Sparkle of Consciousness.
7. Sparkle of Consciousness is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
8. Sparkle of Consciousness is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
9. Sparkle of Consciousness staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Sparkle of Consciousness verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
10. Enige door Sparkle of Consciousness opgeleverde adviezen, op basis van door Klant onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Sparkle of Consciousness.
11. De inhoud van het opgeleverde advies van Sparkle of Consciousness is niet bindend en slechts adviserend van aard. Klant beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Sparkle of Consciousness opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Klant. Klant is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Sparkle of Consciousness. Sparkle of Consciousness is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
12. Sparkle of Consciousness is nimmer verantwoordelijk noch aansprakelijk indien een Klant ingrijpende beslissingen maakt naar aanleiding van het gebruiken van een dienst, ten gevolge waarvan Klant schade lijdt in welke vorm dan ook.
13. Indien door of namens Klant een derde wordt ingeschakeld, is Sparkle of Consciousness nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Klant ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Klant ingeschakelde derde in Sparkle of Consciousness haar eigen advies.
14. Alle aanspraken van Klant wegens tekortschieten aan de zijde van Sparkle of Consciousness vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Sparkle of Consciousness binnen een jaar nadat Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Klant vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 13 - Overmacht
1. Sparkle of Consciousness is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Sparkle of Consciousness, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Sparkle of Consciousness zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Sparkle of Consciousness en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Sparkle of Consciousness buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van gedeeltelijke ontbinding, zal Sparkle of Consciousness het deel terugbetalen dat door overmacht niet heeft plaatsgevonden. Klant heeft geen recht op restitutie indien een gedeelte van de overeenkomst wel is nagekomen. In geval van gehele ontbinding, heeft Klant recht op restitutie van de reeds betaalde gelden.Sparkle of Consciousness is niet verplicht om Klant te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 14 - Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Klant op het moment waarop de zaken in de macht van Klant zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het digitale afleveradres (opgegeven e-mailadres) van Klant.

Artikel 15 - Intellectuele Eigendomsrechten
1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Sparkle of Consciousness waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle online trainingsmateriaal en adviezen berusten uitsluitend bij Sparkle of Consciousness en worden niet overgedragen aan Klant.
2. Het is Klant verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Sparkle of Consciousness rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Sparkle of Consciousness.
3. Het is Klant verboden om de Producten, stukken en programmatuur waarop de intellectuele eigendomsrechten van Sparkle of Consciousness rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
4. Elke inbreuk van Klant op de IE-rechten (en auteursrechten) van Sparkle of Consciousness, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 100,- euro (zegge: honderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

Artikel 16 - Geheimhouding
1. Sparkle of Consciousness en Klant verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van de Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Klant aan Sparkle of Consciousness bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Sparkle of Consciousness is verkregen.
2. Indien Sparkle of Consciousness op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Sparkle of Consciousness zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Sparkle of Consciousness niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Klant geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
3. De geheimhoudingsverplichting leggen Sparkle of Consciousness en Klant ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 17 - Klachten
1. Indien Klant niet tevreden is over Producten c.q. Diensten van Sparkle of Consciousness of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, is Klant verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via [email protected] met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Klant voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Sparkle of Consciousness de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Sparkle of Consciousness zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 18 - Toepasselijk recht
1. Op de rechtsverhouding tussen Sparkle of Consciousness en Klant is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Sparkle of Consciousness heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Sparkle of Consciousness en Klant, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Gelderland (locatie Nijmegen, Nederland) tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.